Stoppa EU-polisens åsiktsregister!

I Europol, EU:s polissamarbete, upprättas ett hemligt register med uppgifter om politiska åsikter, ras, religion och sexuell läggning. Aftonbladet 26 december 1995.


INOM EUROPOL, som kan bli ett EU:s FBI, diskuterar jurister och polischefer nu reglerna för ett gemensamt, unionsomfattande dataregister. Följande personuppgifter ska enligt planerna kunna registreras:

  • rasursprung
  • politiska åsikter
  • religiösa och andra övertygelser
  • hälsotillstånd
  • sexualliv

Det framgår av artikel 4.3 i ett hemligt utkast till föreskrifter som nyhetsbrevet Fortress Europe? har fått tillgång till.
Problemet för de ansvariga är att sådana personuppgifter enligt en konvention från Europarådet 1981 får insamlas, lagras eller behandlas med datorers hjälp endast om ”nationell lag ger ett ändamålsenligt skydd”.
I svensk lag är det för närvarande inte tillåtet att i polisens dataregister lagra uppgifter av denna karaktär, men en utredning under ledning av Säpo-chefen Mats Börjesson håller på att se över bestämmelserna. I direktiven heter det att utredningen särskilt ska ta hänsyn till EU-samarbetet.
Polisen i Stockholm har inrättat en särskild enhet för underrättelseverksamhet, vars chef, Åke Sundgren, kräver tillstånd för ett datoriserat förspaningsregister. Han vill, säger han, kunna lagra uppgifter om personer som inte i juridisk mening är misstänkta för något brott, men som rör sig med uppseendeväckande mycket pengar eller på annat sätt väckt polisens intresse i dess brottsförebyggande arbete.
Peter Strömberg, kansliråd på justitiedepartementet, förklarar att detta krav ligger i linje med polissamarbetet i EU:
– Det är en sak som kommer att behöva ändras, när man ska förverkliga Europolkonventionen. Sådana uppgifter ska kunna överföras till Europol, i den mån de berör den typ av brottslighet som Europol sysslar med.
Polisförbundet ser med stark skepsis på dessa framstötar.
– De nuvarande formerna för internationellt polissamarbete är fullt tillräckliga, säger ordföranden Gunno Gunnmo. Vi anser inte att de svenska reglerna för spaningsregister och utlämnande av personuppgifter till andra länder bör ändras.
De nordiska polisförbunden förklarade i ett gemensamt uttalande före folkomröstningarna om EU förra året att de inte kommer ”att acceptera att nordiska polismän ska tvingas använda lagar eller metoder som saknar förankring hos befolkningen”.
Europolkonventionen tillåter dataregistrering inte bara av brottslingar och misstänkta brottslingar utan också av allt från möjliga vittnen till uppgiftslämnare och eventuella framtida brottsoffer.
I utkastet till föreskrifter för Europols analysregister heter det att personuppgifter av det slag som nämns i artikel 4.3 endast får samlas in i samband med en aktuell brottsutredning eller för ”förebyggandet av ett konkret hot”. Den senare formuleringen ger utrymme för vida tolkningar, hävdar Nicholas Busch, som redigerar nyhetsbrevet Fortress Europe. I Frankrike utförs razzior mot muslimska bokhandlar. I Tyskland ser polisen miljöaktivismen som en form av terrorism.
– Om vi skulle få en begäran om att lämna ut uppgifter om svenska miljöaktivister till Europol, skulle vi vägra, försäkrar Peter Strömberg.
Han hävdar också att uppgifter om ras, religion, sexuell läggning och liknande inte kommer att vara ”särskilt sökbara” i det planerade registret.
Men riktigt så står det inte Europolkonventionen och utkastet till föreskrifter. Det är förbjudet att samla in material och i datasökningar ”välja ut en särskild kategori av personer /exempelvis muslimer eller miljöaktivister/ enbart från uppgifter” av den typ som anges i paragraf 4.3 (min parentes och kursiv). Finns det något annat på personerna är det tillåtet.
Utkastet som Fortress Europe refererar är från juli i år. Enligt Strömberg och andra som deltar i förhandlingarna är det på flera punkter överspelat, men hur artiklarna nu är formulerade är hemligt. Arbetet med utkasten beräknas pågå i åtminstone ett år till. Om de nationella parlamenten ratificerar Europolkonventionen lämnar de ifrån sig vidare beslutanderätt. Föreskrifterna för personregistret fastställs av ministerrådet efter förslag från Europols styrelse.
I svenska riksdagen ser gången preliminärt ut så här: i mars nästa år behandlas Börjessons utredning om EU-anpassade svenska regler för polisregistren, sent till hösten kommer propositionen om Europolkonventionen. Sannolikt kommer inget slutligt förslag till föreskrifter för Europols personregister då att vara offentliggjort.
Riksdagsmän som vill försäkra oss mot ett vidsträckt, datoriserat polisregister i EU-regi får lov att sätta sig på tvären.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 26 december 1995

TIPSA GÄRNA DINA VÄNNER!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email